Chuyên môn công nghệ

Chuyên môn công nghệ

thử nghiệm

thử nghiệm

Công nghệ Expertise-bottom

Công nghệ Expertise-bottom

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ C # / .NET - ASP.NET, ADO.NET, VS.NET, ORACLE 9i, ORACLE 10G, ORACLE 11G XML, XSL, HTML, CSS, JavaScript

Lớp Web

Lucene (Tìm kiếm), JasperReports, JSTL, Cewolf (Thư viện thẻ) và Gạch. Kiểm soát - Webworks, Ruby on Rails, Struts, Tapestry, Turbine, Velocity và InfoGlue CMS, Axis và

Lớp kinh doanh

Quartz, JOTM, DBCP, JMX, JAXP & JAXB, jBpm (quy trình làm việc) & Quy tắc JBoss và JNDI.

Lớp EIS

JCA và Open JMS
MySQL, PostgreSQL, Firebird, MaxDB, Ingres và HSQLDB
Hibernate, Castor, iBatis, và Cayenne & OJB JDO

Các máy chủ

Máy chủ Apache Http, Tomcat và Jboss

OS

Solaris, Windows và Linux

Tiện ích

AspectJ (AOP), OSCache, i18n và L10n, JAAS, Spring, Log4j, James & JavaMail và các plugin của Eclipse

Không có kết nối Internet