eRadiology Systems

eRadiology Systems

eRadiology Systems là một công cụ báo cáo tập trung cho CT, MRI, Siêu âm và X-quang.

Thứ tự X quang sẽ được nhập từ văn phòng phía trước cho bệnh nhân ngoại trú và từ phường cho bệnh nhân nội trú.

eRadiology Systems sẽ xác nhận Đơn đặt hàng. Khi xác nhận trong bộ phận, hồ sơ kiểm tra không thể hủy bỏ cũng như không được hoàn tiền. Hệ thống sẽ phải từ chối xác nhận mẫu và sau đó chỉ thử nghiệm mới có thể được hủy bỏ hoặc hoàn trả.

Khi kết quả điều tra được xử lý, kết quả có thể được nhập vào màn hình nhập kết quả.

Các HOD Radiologist sẽ phải hoàn thành báo cáo thử nghiệm và sau đó chỉ có các báo cáo cuối cùng có thể được in. Khi hoàn thành báo cáo, các phường sẽ có thể xem kết quả trên màn hình.

Hệ thống cũng cung cấp một cơ sở công văn, sử dụng tình trạng công văn của mỗi báo cáo có thể được cập nhật về phân phối vật lý của các báo cáo.

Không có kết nối Internet