eRadiology Systems

eRadiology Systems

eRadiology Systems เป็นเครื่องมือรายงานแบบรวมศูนย์สำหรับ CT, MRI, Ultrasound และ X-ray

คำสั่งรังสีวิทยาจะถูกป้อนจากสำนักงานด้านหน้าสำหรับผู้ป่วยนอกและจากแผนกสำหรับผู้ป่วยใน

eRadiology Systems จะยอมรับการสั่งซื้อ ในการรับทราบในแผนกบันทึกการทดสอบจะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้ ระบบจะต้องยกเลิกการยอมรับตัวอย่างและจากนั้นจะสามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้เท่านั้น

เมื่อผลการตรวจสอบได้รับการประมวลผลผลลัพธ์ที่สามารถป้อนในหน้าจอรายการผลลัพธ์

Radiologist HOD จะต้องสรุปรายงานการทดสอบและจากนั้นจะสามารถพิมพ์รายงานฉบับสุดท้ายได้เท่านั้น เมื่อสรุปรายงานผู้ป่วยจะสามารถดูผลลัพธ์บนหน้าจอได้

ระบบยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดส่งโดยใช้สถานะการจัดส่งแต่ละรายงานสามารถอัปเดตได้จากการจัดส่งรายงานจริง

ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต