eRadiology Systems

eRadiology Systems

eRadiology Systems یک ابزار گزارش متمرکز برای CT، MRI، سونوگرافی و اشعه ایکس است.

دستورالعمل رادیولوژیک از سرپوشیده برای بیمارستان سرپایی و از بخش برای بیماران بستری وارد خواهد شد.

eRadiology Systems سفارش را تایید خواهد کرد. در تأییدیه در بخش، سوابق تست می تواند نه لغو شود و نه بازپرداخت شود. سیستم ها باید نمونه را تأیید کنند و پس از آن فقط تست می تواند لغو شود یا بازپرداخت شود.

هنگامی که نتایج تحقیق پردازش می شود، نتایج را می توان در صفحه های ورودی نتایج وارد کرد.

HOD راديولوژيست بايد گزارش آزمايش را نهايي كند و سپس تنها گزارش نهايي را مي توان چاپ كرد. در نهایت گزارش، بخش ها قادر به مشاهده نتایج روی صفحه می باشند.

سیستم ها نیز یک تسهیلات ارسال را فراهم می کنند که با استفاده از آن وضعیت ارسال هر گزارش را می توان در تحویل فیزیکی گزارش ها به روز کرد.

بدون اتصال به اینترنت